Europese codes voor grootverbruik

Europese codes elektriciteit

De Europese codes voor elektriciteit zijn acht Europese Verordeningen, waarin de spelregels voor de Europese interne elektriciteitsmarkt staan. Deze codes moeten zorgen voor uniformiteit binnen de Europese Unie op het gebied van onder meer leveringszekerheid, netveiligheid en het faciliteren van de energietransitie.

In de Europese codes staan spelregels, zoals:

  • Hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken om elektriciteit over de landsgrenzen van Europa te transporteren.
  • Hoe de Europese netbeheerders het elektriciteitsnet stabiel moeten houden.
  • Aan welke eisen nieuwe verbruiks- en productie-eenheden moeten voldoen.

Waarom nieuwe eisen vanuit Europa?

Om ervoor te zorgen dat elektriciteit voor iedereen beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar blijft, zijn aanpassingen aan het elektriciteitsnet en nieuwe afspraken over het beheer van het elektriciteitsnetwerk nodig. Deze afspraken zijn wettelijk vastgelegd in de 8 nieuwe Europese Verordeningen en de nieuwe (Nederlandse) Netcode Elektriciteit. Hierdoor veranderen er zaken voor iedereen die nu of in de toekomst elektriciteit afneemt of opwekt.

Meer informatie over de Europese Verordeningen Elektriciteit staat op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Wat betekenen de Europese Codes voor u?

Wekt u of uw bedrijf elektriciteit op? Dan krijgt u vanaf 27 april 2019 te maken met nieuwe Europese en Nederlandse wettelijke verplichtingen. Voor zonnepanelen en andere opwekinstallaties gelden vanaf dat moment nieuwe technische eisen. En voor iedereen met een gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 MW, gaan gefaseerd nieuwe eisen gelden voor de transportprognoses die u aanlevert aan uw netbeheerder.

Welke verplichtingen gelden er voor u als u zonnepanelen of een andere opwekinstallatie aanschaft?

Koopt u op of na 27 april 2019 zonnepanelen of een andere opwekinstallatie? Of past u uw huidige installatie grondig aan, bijvoorbeeld doordat u omvormers vervangt of doordat u het vermogen van de installatie wijzigt? Dan moet uw opwekinstallatie, zowel bij inbedrijfname als gedurende de gehele levensduur, voldoen aan de nieuwe eisen van de EU-code Requirements for generators (RfG) en de Netcode Elektriciteit. U, als eigenaar van de installatie, bent wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat dit het geval is, en u moet dit kunnen aantonen als uw netbeheerder erom vraagt.

Waarom en hoe moet u een opwekinstallatie aanmelden?

Voordat u een opwekinstallatie in gebruik kunt nemen, bent u wettelijk verplicht bij uw netbeheerder te melden om welke installatie het gaat. Grote zakelijke klanten kunnen dit doen via de contactpersoon bij hun netbeheerder en kleinere zakelijke klanten met een elektriciteitsproductie-eenheid type A tot 1 MW kunnen hier de website energieleveren.nl voor gebruiken.

Vanaf 27 april 2019 is voor iedere elektriciteitsproductie-eenheid vanaf 800 W de Bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure van kracht:

  • Voor Type A (0,8 kW – 1 MW) betreft de procedure het registreren van de data uit het Installatiedocument via energieleveren.nl.
  • Voor Type B en C (1 MW – 60 MW) betreft de procedure het registreren van data op basis van het Power Generating Module Document (PGMD).
  • Voor Type D (≥ 60 MW of aansluiting op HS-net ≥110 kV) betreft het de procedures Energisation Operational Notification (EON), Interim Operational Notification (ION), Limited Operational Notification (LON) en Final Operational Notification (FON).

Bij een verzoek om aansluiting van een type B, C of D stelt de netbeheerder aan de aanvrager het PGMD, het document RfG compliance verification en de Handleiding compliance monitoring beschikbaar. Op basis hiervan kan de aangeslotene aantonen te voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de RfG. Dit gebeurt door het inleveren van het PGMD met daarin informatie over de elektriciteitsproductie-eenheden en de bewijzen van conformiteit. Hiervoor zijn testen en simulaties nodig, welke deels onderbouwd kunnen worden door middel van conformiteitscertificaten.

Het PGMD dient tijdig (minimaal 3 maanden voor de gewenste datum van inbedrijfname) ingediend te worden bij de netbeheerder.

Wijzigingen in de technische kenmerken van een elektriciteitsproductie-eenheid, welke van invloed kunnen zijn op de conformiteit met de van toepassing zijnde eisen uit de EU-code RfG, dienen minimaal 2 maanden (type B) of 4 maanden (type C, D) van tevoren te worden gemeld.

Voldoet de opwekinstallatie aan de nieuwe eisen?

Bij het aanmelden moet u vanaf 27 april 2019 aangeven dat de installatie voldoet aan de eisen. Want alleen als dat zo is mag de elektriciteitsproductie-eenheid worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Vraag dus, wanneer u op 27 april 2019 of daarna een nieuwe elektriciteitsproductie-eenheid aanschaft, aan de leverancier of installateur of deze voldoet aan de EU-code RfG en aan de Netcode Elektriciteit.

Voor het aantonen van conformiteit kan gebruik gemaakt worden van testen, simulaties en conformiteitscertificaten; daarbij is er verschil tussen type A enerzijds en type B t/m D anderzijds:

  • Voor type A zou het indienen van een Conformiteitscertificaat voldoende zijn
  • Voor type B, C en D moeten, afhankelijk van het type, testen en simulaties uitgevoerd worden; eventueel onderbouwd met conformiteitscertificaten

Zijn er al conformiteitscertificaten voor productie-eenheden type A beschikbaar?

Pas op termijn zullen conformiteitscertificaten beschikbaar zijn voor de diverse typen productie-eenheden, maar helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk. Momenteel wordt gewerkt door Europese certificeringsinstanties en fabrikanten aan een uniforme certificering voor installaties.

Het ontbreken van conformiteitscertificaten is vooral een probleem voor type A vanwege de grote aantallen. Om te voorkomen, dat op 27 april het aanmeldingsproces voor type A stagneert, is er besloten, dat productie-eenheden van het type A, aangeschaft in de periode tussen 27 april 2019 en 27 april 2021,  op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten zonder dat de conformiteit ervan hoeft te worden vastgesteld met conformiteitscertificaten. Voor de Bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure is het dan voldoende om de opwekinstallatie op correcte wijze te registreren via energieleveren.nl. Daardoor verandert er voor aangeslotenen met type A per 27 april voorlopig niets. Dat neemt niet weg, dat de elektriciteitsproductie-eenheid wel moet voldoen aan de EU-code RfG. Bij twijfel is de netbeheerder bevoegd om te controleren of dit het geval is.

Meer informatie kunt u vinden in het nieuwsbericht op de website van Netbeheer Nederland en het besluit van de ACM over dit onderwerp.

Hoe verloopt de procedure van beproevingsschema’s elektriciteitsproductie-eenheden typen B, C en D?

Als klanten beproevingen aan het net gaan uitvoeren (type B en hoger) dan moeten ze daarvoor eerst contact opnemen met hun netbeheerder en de beproevingsschema’s laten goedkeuren. De handleiding compliance monitoring zegt hierover:

“De eigenaar van de elektriciteitsproductie-eenheid stelt de relevante systeembeheerder tijdig en voor aanvang in kennis van geplande beproevingsschema's en –procedures, die moeten worden gevolgd ter verificatie van de conformiteit van een productie-eenheid met de eisen van de EU-code RfG. De relevante systeembeheerder beoordeelt deze geplande beproevingsschema's en -procedures van tevoren. De goedkeuring door de relevante systeembeheerder wordt binnen 2 maanden verstrekt en wordt niet op onredelijke gronden geweigerd.”

Waar worden mijn gegevens voor gebruikt?

De Nederlandse netbeheerders houden bij waar alle opwekinstallaties staan en wat hun capaciteit is. Dit helpt bij het stabiel houden van het elektriciteitsnet. Ook gebruiken de netbeheerders de gegevens om het hoofdnet goed te onderhouden en om te beslissen waar zij het net het beste kunnen uitbreiden.

De eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie zal via een jaarlijkse mailing gevraagd worden aan de relevante systeembeheerder te bevestigen dat de elektriciteitsproductie-eenheid nog steeds voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten van de EU-code RfG.

Welke technische eisen voor productie-eenheden gelden voor u?

Wat is het maximale vermogen van uw (aangepaste) opwekinstallatie? Uw installatie valt in categorie Eisen per 27 april 2019
Tot 0,8 kW Overig <A
Van 0,8 kW tot 1 MW A    

De eisen voor de verschillende categorieën installaties staan in:

Van 1 tot 50 MW B
Van 50 tot 60 MW C
60 MW en groter

of met een rechtstreekse aansluiting op het net (spanningsniveau 110 kV of hoger)
D