Aandeel groen gas stijgt in 2022, maar de groei vlakt af

Gepubliceerd op 09-02-2023
Leestijd 4

Cijfers van Nederlandse netbeheerders laten zien dat de productie van groen gas in Nederland in 2022 is gestegen naar 2,25 TWh. Dit staat gelijk aan 230 miljoen kuub ofwel 0,23 BCM. In het verzorgingsgebied van Westland Infra Netbeheer steeg de productie van groen gas in 2022 met 4% ten opzichte van een jaar eerder naar 4,4 miljoen m3. 

In vergelijking tot 2021 betekent dit een groei van 4%. Deze groei staat in contrast met de groei van ruim 12% in 2021 en de ambitie van de sector en rijksoverheid om te groeien naar 2 BCM in 2030, wat een groei van 31% per jaar vereist. 
De huidige, afvlakkende groei van de groen gasproductie baart het Platform Groen Gas zorgen, gezien het risico dat deze ambitie buiten beeld raakt waarmee de potentiële bijdrage van groen gas aan de verduurzaming van de warmtevoorziening en het energiesysteem niet gerealiseerd kan worden. 

Oorzaken van de afgevlakte groei 
De afgevlakte groei is een gevolg van een aantal factoren. Enkele invoeders hebben een dip ervaren door overnames of zijn gestopt omdat invoeding niet rendabel bleek na beëindiging van de SDE-subsidie. Een belangrijke oorzaak vormt de prijsstijging van biogrondstoffen. Het is een groot probleem voor de groen gas productie in Nederland dat sommige Europese landen hogere subsidies verstrekken, waardoor grondstoffen worden aangezogen door buitenlandse projecten. 

Optimistisch vooruitzicht 
Toch zijn er ook redenen voor optimisme. De marktcondities voor groen gas verbeteren sterk door stijging van de gasprijs en aangekondigd stimuleringsbeleid vanuit de overheid. Vanwege de lange doorlooptijd van nieuwe groen gasprojecten - drie tot acht jaar van aanvraag tot realisatie van een installatie - zien we de effecten hiervan nog niet terug in de productiecijfers. Het is wel merkbaar dat de interesse in groen gas sterk toeneemt, bijvoorbeeld door het aantal informatieaanvragen bij netbeheerders. 

Om alle initiatieven, innovaties en daarmee de opschaling van groen gas te realiseren, werkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan verschillende stimuleringsinstrumenten zoals de bijmengverplichting en subsidie voor vergassing. Het Platform Groen Gas ondersteunt het ministerie hierin waar mogelijk. Spoedige concretisering en invoering van deze maatregelen zijn essentieel om het gezamenlijke doel van 2 BCM binnen bereik te houden. Gesterkt door de sterk toegenomen interesse, het groeiend aantal (kleine) producenten en de wil om te investeren en te innoveren in de groen gassector, blijven we samen met onze leden werken aan het behalen van het 2 BCM doel in 2030. 

Groen gas 
Groen gas is een duurzame variant van aardgas en wordt geproduceerd uit groente-, fruit-, tuinresten, slib, agrarische reststromen en mest. Het grote verschil met fossiel aardgas is dat groen gas volledig circulair en altijd beschikbaar is. Bijkomstig voordeel is dat het direct ingevoed kan worden op het reguliere gasnet en consumenten geen verschil merken tussen aardgas en groen gas. In de energietransitie heeft groen gas een belangrijke functie omdat het een CO2-neutrale oplossing biedt waar toepassing van groene stroom onrendabel of technisch onmogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn verwarming van oude gebouwen/wijken, industriële processen met hoge temperaturen, zware mobiliteit en elektriciteitsvoorziening wanneer het windstil en bewolkt is. 
 

Aandeel groen gas stijgt in 2022, maar de groei vlakt af