Publicaties & Compliance

We bevinden ons in een sterk veranderende omgeving, dit is het gevolg van de transitiefase waarin de energiewereld zich bevindt. Toch weten wij in deze onzekerheid met onze stakeholders een koers uit te zetten die een nieuwe basis gaat vormen voor het (economische) welzijn van de regio. We bereiden ons voor op de toekomst.

We besteden in onze publicaties regelmatig aandacht aan en leggen verantwoording af over onze (financiële) activiteiten.

Investeringsplan

Met ingang van 2020 publiceert Westland Infra Netbeheer B.V. iedere twee jaar een investeringsplan. In dit plan beschrijven wij onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die nodig zijn voor de elektriciteits- en gasnetten. Zo maken we inzichtelijk op welke wijze er voldoende capaciteit beschikbaar komt voor het transport van elektriciteit en gas. We maken ook inzichtelijk hoe het transport veilig en betrouwbaar kan plaatsvinden.

Inzage en advies
Het Investeringsplan wordt vier weken lang ter consultatie gepubliceerd op onze website. Alle reacties worden als zienswijze bijgevoegd in de definitieve versie. Daarbij wordt aangegeven hoe de uitkomsten van de consultatie zijn verwerkt. Na toetsing door de ACM (Autoriteit Consument & Markt) en het ministerie van EZK (Ministerie van Economische Zaken & Klimaat) is het investeringsplan vastgesteld en publiceert Westland Infra het definitieve investeringsplan.

Hoe worden de reacties verwerkt?
De ingediende zienswijzen nemen wij serieus en worden zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve versie van het investeringsplan. Gezien de wettelijke termijnen kunnen mogelijk niet alle reacties inhoudelijk verwerkt worden. Alle zienswijze worden echter toegevoegd en kunnen input zijn voor de volgende editie van het investeringsplan.

Rol van de toezichthouders
De ACM en de minister van EZK toetsen of de noodzaak van de investeringen op de juiste wijze wordt aangetoond en of de onderbouwing realistisch is. Daarmee toetst de ACM of de netbeheerder in redelijkheid tot het (ontwerp)investeringsplan is gekomen. Doorslaggevend daarbij is dat de netbeheerder de noodzakelijke investeringen uitvoert conform zijn wettelijke taak.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) richt zich bij het beoordelen van de investeringsplannen op het toetsen van de gasveiligheid. Zij richt zich daarmee voornamelijk op de kwaliteitsknelpunten die gaan over veiligheid en betrouwbaarheid van het gastransportnet.

Bekijk het Investeringsplan 2024