Disclaimer open data

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de pagina westlandinfra.nl/over-westland-infra/duurzaamheid-innovaties/open-data/ en alle onderliggende pagina's en de daarop gepubliceerde datasets van Westland Infra Netbeheer B.V. ('Westland Infra').

Gebruik van deze internetsite
De databestanden die via deze internetsite aangeboden worden zijn bedoeld voor gebruik in open data toepassingen en bevatten geen enkele interpretatie. De informatie kan niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De open data op de site van Westland Infra zijn met grote zorg samengesteld. Desondanks kan geen enkele garantie gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de open data.

Westland Infra beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland ten behoeve van de door Westland Infra aangeboden diensten in Nederland. Westland Infra staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor ander gebruik.

Westland Infra garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren, noch voor wat betreft de functie van de site, noch voor wat betreft de vermelde data. Het is niet toegestaan om, door gebruik van deze internetsite, andere internetgebruikers te hinderen in het gebruik van de internetsite, het functioneren van deze internetsite in gevaar te brengen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software aan te tasten.

Intellectuele eigendomsrechten
Westland Infra, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie en datasets (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Westland Infra is het niet toegestaan links naar sites van Westland Infra aan te bieden.

Gebruiksvoorwaarden
De gegevens/data worden beschikbaar gesteld onder de volgende voorwaarden: 
Westland Infra behoudt zijn intellectuele eigendomsrechten (zoals het databankenrecht).

Online communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Westland Infra verstuurd, is niet gegarandeerd. Vertrouwelijkheid is daarmee niet gewaarborgd. Als u ervoor kiest berichten per e-mail aan Westland Infra te sturen, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Westland Infra en/of haar Serviceproviders of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Westland Infra op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite.
  2. De informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden.
  3. Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Westland Infra of aan u wordt gezonden.
  4. De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.
  5. Misbruik van deze internetsite.
  6. Verlies van gegevens.
  7. Het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld.
  8. Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Westland Infra.
  9. Een grondroerder die overgaat tot mechanische grondroering dient daartoe een KLIC-melding te doen. De informatie via open data kan noch formeel, noch materieel als vervanging dienen voor die wettelijke verplichting. De aanbieding van informatie inzake open data van aan Westland Infra toebehorende assets geeft geen enkele garantie voor aanwezigheid en/of locatie van de op grond van KLIC-melding noodzakelijke gegevens.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Westland Infra behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.