Westland Infra Netbeheer presenteert definitief Investeringsplan 2020

Gepubliceerd op 01-10-2020
Leestijd 6

Westland Infra Netbeheer heeft vandaag zijn definitieve Investeringsplan 2020 gepubliceerd. In dit plan beschrijven we onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die de komende periode nodig zijn voor de elektriciteits- en gasnetten. We maken zo inzichtelijk hoe we ervoor zorgen dat voldoende capaciteit beschikbaar blijft voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig en betrouwbaar kan plaatsvinden.

Dit jaar heb­ben de lan­de­lij­ke én re­gi­o­na­le net­be­heer­ders voor elektriciteit en gas hun in­ves­te­rings­plan ter toet­sing bij de ACM moeten indienen. Op 23 september jl. heeft de ACM de be­vin­din­gen van alle plannen, en dus ook die van Westland Infra bekend gemaakt.

De ACM geeft aan dat er in ons gebied geen in­ves­te­rin­gen wor­den ge­daan die niet nood­za­ke­lij­k zijn. Wij zijn tevreden met de uitkomsten van de toetsing.

Scenario’s
De energietransitie brengt een mate van onzekerheid met zich mee over het toekomstige elektriciteits- en gasnet. Afhankelijk van onder andere de ontwikkeling van de decentrale opwekking van energie en de afname moet er geïnvesteerd worden. Om tot robuuste investeringen te komen, zijn er diverse scenario’s opgesteld waarin mogelijke toekomstige situaties zijn beschreven. Voor al deze scenario’s rekenen we de potentiële capaciteitsknelpunten door. Tenslotte bepalen we op basis van analyses welke investeringen we het beste kunnen doen om de capaciteit in de toekomst te kunnen blijven garanderen.  

Congestie
In het Westland is vooralsnog nauwelijks sprake van congestie. We staan als netbeheerder dicht bij onze klanten. We kennen hun behoefte goed en kunnen tijdig inspelen op de marktveranderingen. We verzwaren bepaalde stukken in ons net, om te voorkomen dat er in de toekomst congestieproblemen ontstaan.

Rol ACM
De deadline voor het aanleveren van het investeringsplan bij de ACM was 1 juli 2020. De ACM heeft getoetst of de noodzaak van onze investeringen op de juiste wijze wordt aangetoond en of de onderbouwing realistisch is. Daarmee wordt getoetst of we in redelijkheid tot het (ontwerp)investeringsplan zijn gekomen. Doorslaggevend daarbij is dat wij als netbeheerder de noodzakelijke investeringen uitvoeren conform onze wettelijke taak.

Bekijk het investeringsplan 2020.