Westland Infra Netbeheer presenteert Investeringsplan 2022

Gepubliceerd op 06-04-2022
Leestijd 4

Westland Infra Netbeheer heeft zijn definitieve Investeringsplan 2022 gepubliceerd. In dit plan beschrijven we onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die in de periode 2022-2024 nodig zijn voor de elektriciteits- en gasnetten. We maken inzichtelijk hoe we ervoor zorgen dat voldoende capaciteit beschikbaar blijft voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig en betrouwbaar kan plaatsvinden. Hiermee treffen we voorbereidingen voor het energiesysteem van de toekomst.

Ook de andere regionale netbeheerders hebben hun Investeringsplan gepubliceerd. Deze plannen zijn bedoeld om de toezichthouder, het ministerie van EZK, provincies, gemeenten en marktpartijen meer inzicht te geven in de aankomende investeringen en projecten. De plannen worden tweejaarlijks opgesteld en zijn nu door De Autoriteit Consument & Markt (ACM) goedgekeurd.

Gigantische gezamenlijke opgave 
De verduurzaming van het energiesysteem is één van de grootste transities van Nederland ooit. Voor de netbeheerders betekent dit bijvoorbeeld dat de komende 10 jaar de capaciteit van het elektriciteitsnet moet worden verdubbeld. Deze opgave kunnen we alleen realiseren in samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij de energietransitie.  

De realisatie van alle netinvesteringen is een uitdaging, onder meer vanwege het tempo waarin alle ontwikkelingen plaatsvinden. Denk daarbij aan de snelle opkomst van duurzame productie, de groeiende vraag naar elektriciteit en verhoogde ambities voor het realiseren van de klimaatdoelen. Netaanpassingen nemen meer tijd in beslag, onder meer door de ruimtelijke ordening-procedures en schaarste aan technici en materialen.   

Versnelling ingezet
In de afgelopen jaren hebben we, samen met alle regionale netbeheerders, de versnelling ingezet, niet alleen door te investeren in infrastructuur, maar juist ook in het versneld opleiden van personeel. Alleen al in de komende jaren is voorzien om landelijk honderden bestaande onderstations uit te breiden en honderden nieuwe onderstations te bouwen. Verder wordt er tienduizenden kilometers aan midden- en laagspanning kabels aangelegd. Ook wordt in het gasnet geïnvesteerd om de groei van het aandeel groen gas mogelijk te maken.  

Om dit voor elkaar te krijgen deed brancheorganisatie Netbeheer Nederland eerder dit jaar samen met een brede coalitie van 14 partijen, onder de naam ‘Actieteam Netcapaciteit’ een oproep aan minister Jetten om onder andere te helpen bij:

  • het verkorten van realisatietermijnen voor netuitbreiding;
  • het mogelijk maken van afgewogen maatschappelijke keuzes bij het verdelen van de schaarste;
  • het versneld aanpassen van wet- en regelgeving om flexibiliteit (o.a. opslag) mogelijk te maken;
  • en om onderzoek naar het effect van financiële prikkels in het technisch beroepsonderwijs. 

Vooraf doelmatigheid van investeringen toetsen
De investeringsplannen geven inzicht in de knelpunten die de komende jaren worden verwacht en de voorgenomen investeringen om knelpunten weg te nemen of te voorkomen. Door het vóóraf opstellen van investeringsplannen bieden netbeheerders transparantie over toekomstige investeringen en de onderbouwing daarvan. Dit stelt de toezichthouder in staat om te toetsen of er in redelijkheid tot een investeringsplan is gekomen. ACM heeft vorige week bekendgemaakt ons ingediende investeringsplannen goed te keuren.

Bekijk het Investeringsplan 2022.
 

Investeringsplan beschrijft onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die nodig zijn voor ons verzorgingsgebied