Spanningskwaliteit

In Nederland is de hoogte van de spanning in dit net ongeveer 230 Volt met een frequentie van 50 Hertz. Wanneer de hoogte van de netspanning te veel afwijkt van de vastgestelde normen, is er sprake van netvervuiling. Dit kan uitval van of beschadiging aan apparatuur veroorzaken.

Oorzaken afwijkende netspanning

Problemen met de spanningskwaliteit worden onder meer veroorzaakt door het gebruik van elektronische apparatuur, verlichting en grote inschakelstromen van apparaten. Daarnaast kan een spanningsdip optreden door kortsluitingen in het net, bijvoorbeeld als gevolg van graafschade. Met het toenemen van het gebruik van (vermogens)elektronica zoals omvormers, wordt ook het risico van netvervuiling groter. Ook is de gevoeligheid van apparatuur voor afwijkingen in de spanning groter. Dit zijn belangrijke redenen om de kwaliteit van de spanning te bewaken.

Door het steekproefsgewijs uitvoeren van diverse metingen is een goed beeld ontstaan van de spanningskwaliteit van het elektriciteitsnet. De resultaten van het door de branchevereniging Netbeheer Nederland uitgevoerde landelijk onderzoek tonen dat de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening goed is en stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. De informatie uit het landelijke onderzoek gebruikt wij om de spanningskwaliteit binnen onze regio Westland en Midden-Delfland te bewaken.
 

Wat betekent dit voor u?

Westland Infra Netbeheer is als uw netbeheerder verantwoordelijk voor een goede spanningskwaliteit in het elektriciteitsnet tot aan de meterkast. De installatie achter de elektriciteitsmeter is uw eigen verantwoordelijkheid. Apparatuur in uw installatie kan bijdragen aan een verstoring van de spanningskwaliteit bij uzelf maar misschien ook wel bij uw buren. Als u spanningsklachten heeft, ga dan eerst na of het niet aan uw eigen installatie of apparatuur ligt. Meer informatie over de spanningskwaliteit leest u in de brochure Spanningskwaliteit van de branchevereniging Netbeheer Nederland.

Resultaten spanningskwaliteit online

De gezamenlijke energienetbeheerders publiceren via www.netbeheernederland.nl de resultaten van de metingen die zijn verricht. Door het ingeven van een plaats of postcode of eenvoudig via het aanklikken van een locatie op een overzichtskaart, kan snel worden ingezoomd op een specifieke meting. Met één klik komen de belangrijkste meetgegevens direct in beeld. Is meer informatie gewenst, dan komen in het volledige meetrapport alle details van de meting in beeld. Op deze manier krijgen klanten beter inzicht in de aangeboden spanningskwaliteit. De informatie wordt elk kwartaal bijgewerkt.