Investeringsplan

Met ingang van 2020 publiceert Westland Infra Netbeheer B.V. (hierna Westland Infra) iedere twee jaar een investeringsplan (IP). In dit plan beschrijven wij onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die nodig zijn voor de elektriciteits- en gasnetten. Zo maken we inzichtelijk op welke wijze er voldoende capaciteit beschikbaar komt voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig en betrouwbaar kan plaatsvinden. 

Inzage en advies
Het Investeringsplan wordt vier weken lang ter consultatie gepubliceerd op onze website. Alle reacties worden als zienswijze bijgevoegd in de definitieve versie. Daarbij word aangegeven hoe de uitkomsten van de consultatie zijn verwerkt. Na toetsing door ACM (Autoriteit Consument & Markt) en het ministerie van EZK (Ministerie van Economische Zaken & Klimaat) is het investeringsplan vastgesteld en publiceert Westland Infra het definitieve investeringsplan.

Hoe worden de reacties verwerkt?
De ingediende zienswijzen nemen wij serieus en worden zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve versie van het investeringsplan. Gezien de wettelijke termijnen, kunnen mogelijk niet alle reacties inhoudelijk verwerkt worden. Alle zienswijze worden echter toegevoegd en kunnen input zijn voor de volgende editie van het investeringsplan

Rol van de toezichthouders
ACM en de minister van EZK toetsen of de noodzaak van de investeringen op de juiste wijze wordt aangetoond en of de onderbouwing realistisch is. Daarmee toetst de ACM of de netbeheerder in redelijkheid tot het (ontwerp)investeringsplan is gekomen. Doorslaggevend daarbij is dat de netbeheerder de noodzakelijke investeringen uitvoert conform zijn wettelijke taak.
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) richt zich bij het beoordelen van de investeringsplannen op het toetsen van de gasveiligheid. Zij richt zich daarmee voornamelijk op de kwaliteitsknelpunten die gaan over veiligheid en betrouwbaarheid van het gastransportnet.

Planning
Met ingang van dit jaar publiceren wij iedere twee jaar een Investeringsplan. Het vastgestelde investeringsplan, waarin eventuele aanwijzingen van de ACM en/of de minister zijn verwerkt, worden in het najaar van 2020 gepubliceerd. Het eerst volgende investeringsplan wordt uiterlijk 1 januari 2022 gepubliceerd. Het plan is rond 1 november 2021 gedurende vier weken beschikbaar voor inzage en advies.

Download het Investeringsplan 2020.
 

Bekijk het Investeringsplan 2020


* Klik op de afbeelding om het plan te downloaden.