Schade en compensatie

Schadeclaim indienen

Meent u schade te hebben ondervonden aan onze dienstverlening en wenst u die vergoed te krijgen, dan kunt u een verzoek bij ons indienen voor een vergoeding van de geleden schade. U kunt uw claim indienen door gebruik te maken van het hiervoor bestemde digitale schademeldingsformulier. Uiteraard kunt u uw schadeclaim ook per post naar ons sturen.

Westland Infra Netbeheer B.V.
Afdeling Officemanagement (schadeclaims)
Postbus 1
2685 ZG Poeldijk

Het is belangrijk dat u bij het indienen van uw schadeclaim de omvang van de schade aan kunt tonen. Tevens dient u uw claim te onderbouwen door middel van bijvoorbeeld facturen.

Een schadeclaim dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de schade gemeld te zijn, tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat de schade niet eerder gemeld kon worden.

U hebt uw schadeclaim ingediend en nu?

Zodra wij uw schadeclaim hebben ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging inclusief dossiernummer. Hebt u tussentijds vragen of opmerkingen over uw ingediende claim, wilt u hierbij dit dossiernummer vermelden. Wij streven ernaar binnen tien werkdagen uw schadeclaim af te handelen. Indien een oplossing in deze periode niet mogelijk is, ontvangt u binnen vijf werkdagen bericht van ons binnen welke termijn een adequate reactie kan worden verwacht.

Beoordeling schadeclaim

Westland Infra neemt alle verzoeken in behandeling en toetst deze alvorens over te gaan tot het al dan niet erkennen van aansprakelijkheid en het wel/niet vergoeden van de door u geleden schade. Dit doen wij op basis van onderstaande criteria.

Consumenten

Voor consumenten geldt dat op de diensten van Westland Infra de ‘algemene voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers’ van toepassing zijn waarbij de aansprakelijkheid van Westland Infra gedeeltelijk beperkt is (artikel 17). Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond en zijn goedgekeurd door de toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt).

In artikel 17 betreffende de aansprakelijkheid is onder andere opgenomen dat de netbeheerder, met inachtneming van het bepaalde in de overige leden van artikel 17, jegens de contractant aansprakelijk is voor schade als gevolg van onderbreking van het transport van elektriciteit respectievelijk gas uitsluitend, indien en voor zover:

a. de onderbreking het gevolg is van een aan de netbeheerder toerekenbare tekortkoming en
b. het personenschade betreft als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden en/of
c. het zaakschade betreft bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van een zaak en/of
d. het noodzakelijke kosten betreffen ter voorkoming van zaakschade bij een onderbreking van meer dan acht uur, die niet bestaan uit kosten ter zake van een vervangende elektriciteitsvoorziening.

Zakelijke afnemers

Voor zakelijke afnemers gelden de ‘algemene voorwaarden aansluiting en transport voor zakelijke afnemers (niet-zijnde producenten)’.

Schade na aangekondigde onderbreking

Om u ook in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn, verrichten wij regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit aan onze netten en aansluitingen. Deze werkzaamheden kondigen wij altijd van tevoren aan.

Het kan vanwege de veiligheid noodzakelijk zijn dat wij ons elektriciteitsnet tijdens de werkzaamheden spanningsloos zetten. Voor werkzaamheden aan het gasnet geldt dat wij de gastoevoer kunnen af te sluiten. In het geval u door een aangekondigde onderbreking toch schade ondervindt, is Westland Infra op grond van de algemene voorwaarden niet aansprakelijk.

Compensatieregeling bij storingen

Bij een onderbreking van onze dienstverlening hebt u mogelijk recht op een vergoeding. De toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt) heeft hiervoor een compensatieregeling vastgesteld, waarbij de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de aansluiting die u hebt. Tevens wordt in de regeling onderscheid gemaakt tussen huishoudens en zakelijke afnemers.

Hoe kunt u zelf schade voorkomen

In ons dichtbevolkte land liggen zeer veel kabels en leidingen onder de grond waardoor de kans op schade aan kabels en leidingen veroorzaakt door (graaf)werkzaamheden groot is. Wilt u (graaf)werkzaamheden gaan uitvoeren? Lees meer over hoe u schade aan kabels en leidingen kunt voorkomen.

Klachten en meldingen

Bent u niet tevreden over een van onze producten of diensten of hebt u een opmerking voor ons? Laat ons dit weten zodat wij passende maatregelen kunnen treffen. Bekijk op welke manier u uw klacht of melding kunt doorgeven.