Inwoners gemeenten Westland en Midden Delfland in 2018 11 minuten zonder stroom

De inwoners van de gemeenten Westland en Midden Delfland zaten in 2018 als gevolg van een storing gemiddeld slechts 11 minuten zonder stroom en 56 seconden zonder gas. Westland Infra scoort hiermee lager dan het landelijke gemiddelde, zoals blijkt uit de jaarlijkse stroomstoringscijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Uit deze cijfers blijkt dat de gemiddelde stroomuitval in heel Nederland 27 minuten bedroeg en gasuitval 64 seconden.

Graafwerk belangrijkste storingsoorzaak

Graafschade is net als in voorgaande jaren de belangrijkste oorzaak van storingen. In het laagspanningsnet was 27% van de stroomstoringen het directe gevolg van graafschade. Een sluimerende storing en veroudering/slijtage zijn andere belangrijke oorzaken. Sluimerende storingen komen vaak door werkzaamheden of graafschades uit het verleden die pas later tot een storing leiden. Alle partijen hebben structureel aandacht voor het voorkomen van graafschade. In april lanceren de netbeheerders een campagne gericht op particulieren en zzp’ers in bouw en tuinonderhoud. Doel is om deze groep erop te wijzen dat als ze een graafmachine gebruiken, ze vooraf een graafmelding moeten doen bij het Kadaster (Klic-melding).

Het net werkt 99,995% van de tijd

Het Nederlandse energienet is een van de meest betrouwbare netten van de wereld. Het werkt 99,995% van de tijd. Klanten krijgen gemiddeld ongeveer eens per tweeëneenhalf jaar te maken met een stroomstoring en eens in de 130 jaar met een gasstoring. Als klanten een storing meemaken, is die gelukkig over het algemeen van korte duur: een stroomstoring duurde in 2018 gemiddeld iets meer dan een uur, een gasonderbreking minder dan tweeëneenhalf uur. Hoewel stroomstoringen in 2018 gemiddeld 3 minuten langer duurden dan in de vijf jaar daarvoor, ging het aantal klanten dat werd getroffen met maar liefst 24 procent naar beneden.

Snel opsporen en verhelpen

We blijven, samen met de andere netbeheerders, investeren in de kabels, leidingen en ICT van het energienet. Die investeringen zijn enerzijds nodig om het net geschikt te maken voor de energietransitie en het steeds grotere gebruik van duurzame energiebronnen. Anderzijds zorgt een steeds digitaler energienet ervoor dat storingen sneller worden opgespoord en verholpen.