Contractcapaciteit

Is uw verbruik groter dan 170.000 m3 per jaar, dan moet u volgens de Tarievencode Gas vooraf aan ons doorgeven wat uw verwachte maximale capaciteit is. Deze maximale capaciteit, ook wel contractwaarde genoemd, is de capaciteit (in m³/u) die u verwacht op enig moment in een kalenderjaar maximaal gedurende één uur nodig te hebben.

Zelf verantwoordelijk

U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de verwachte maximale capaciteit. Bij het realiseren van een nieuwe aansluiting kunt u de contractwaarde bij ons aangeven. Neemt u een bedrijf over of gaat u een bedrijf huren, dan blijft de op de aansluiting aanwezige contractwaarde vooralsnog bestaan. Deze kunt u wel bij ons wijzigen.

Tussentijds wijzigen van contractwaarde

U kunt een verzoek indienen om de contractwaarde aan te passen. De aanpassing gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw schriftelijke verzoek voor aanpassing hebben ontvangen en bevestigd.

Overschrijding contractwaarde

Bij een overschrijding van de opgegeven contractwaarde wordt u over die waarde het hele kalender jaar afgerekend. Een overschrijding houdt geen automatische aanpassing in van de contractwaarde. Na een verhoging van de capaciteit is het 12 maanden lang niet meer mogelijk om de waarde te verlagen.

Let op!

Bij veel leveranciers moet u ook een maximale capaciteit opgeven voor het landelijk transport. Dit staat los van de hier bedoelde contractwaarde, die over het regionaal transport bij uw netwerkbedrijf gaat.